สิ่งอำนวยความสะดวก

MFU Wifi

Delete-Wi-Fi-Network-Profiles-W8.1-1

      ศูนย์บรรณสารฯ มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณ MFU Wifi ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน MFU Wifi Account ของตนเองในการล็อคอินเข้าใช้งานได้

Self-Accesss Learning  Room

internet-room

     ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริม การศึกษาค้นคว้าและวิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน MFU REG Account สำหรับนักศึกษา และ MFU HR สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Study Room

BCR_4240

     ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม/ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 6 ที่นั่ง, 10 ที่นั่ง และ 20 ที่นั่งรวมกัน จำนวน 20 ห้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ปรึกษา ติวหนังสือหรือประชุมอภิปรายกลุ่ม โดยสามารถจองเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารฯ ผ่านทางเว็บไซต์   http://library.mfu.ac.th/studyroom_new/index.php

Training Room

computer-room

     ห้องอบรมสำหรับใช้จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

Edutainment Zone

      พื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษาประกอบด้วยเคาร์เตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว ห้องมัลติมีเดียสำหรับชมภาพยนตร์เป็นกลุ่ม รวมทั้งให้บริการเครื่องอ่านหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (iPAD)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
เครื่องชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว

     ใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน MFU REG Account สำหรับนักศึกษา และ MFU HR สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     หากต้องการรับชม Netflix ให้ใช้บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์ห้องโสตทัศนวัสดุ

IMG_4838
ห้องมัลติมีเดียกลุ่ม

    ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการห้องมัลติมีเดียวกลุ่มขนาด 6 – 10 ที่นั่ง จำนวน 6 ห้อง สำหรับรับชมภาพยนตร์จาก DVD และ Netflix

     สามารถจองใช้ห้องด้วยตนเอง ล่วงหน้าได้ 1 วันผ่านทางเว็บไซต์ http://library.mfu.ac.th/studyroom_new/index.php

M-Learning Space

DSC01738

     พื้นที่การเรียนรู้ M-Learnining Space เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มฟล. เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-22.00 น.

Laptop Table

00000000014410

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการยืมโต๊ะ Laptop สำหรับนั่งทำงาน

เงื่อนไข:

  1. ให้บริการสำหรับนักศึกษา และพนักงานของหมาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น
  2. ยืมได้คนละ 1 ตัวต่อ 1 วัน 
  3. หากเกินกำหนดมีค่าปรับวัน 5 บาท