สิ่งอำนวยความสะดวก

internet-room

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริม การศึกษาค้นคว้าและวิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยติดต่อขอรหัสการเข้าใช้ได้ที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 3

นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมต่อสัญญาณ MFU Wifi ติดตั้งครอบลคุมพื้นที่ห้องสมุด โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน MFU Wifi Account ของตนเองในการล็อคอินเข้าใช้งานได้

BCR_4240

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม/ห้องประชุมกลุ่มย่อย ขนาด 6 ที่นั่ง, 10 ที่นั่ง และ 20 ที่นั่งรวมกัน จำนวน 20 ห้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ปรึกษา ติวหนังสือหรือประชุมอภิปรายกลุ่ม โดยสามารถจองเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารฯ ผ่านทางเว็บไซต์   http://library.mfu.ac.th/studyroom_new/index.php

computer-room

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

สำหรับใช้จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
(Ellis)

ให้ผู้ใช้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วย Ellis Program ทั้งด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน
ติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองห้อง Ellis Room ชั้น 2

Edutainment Zone

พื้นที่ให้บริการสื่อการศึกษาประกอบด้วยเคาร์เตอร์บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว ห้องมัลติมีเดียสำหรับชมภาพยนตร์เป็นกลุ่ม รวมทั้งให้บริการเครื่องอ่านหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (iPAD)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับชมภาพยนตร์แบบเดี่ยว

สามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านและยืมหูฟังได้ที่เคาร์เตอร์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

บริการห้องมัลติมีเดียกลุ่ม

ประกอบด้วยห้องมัลติมีเดียวกลุ่มขนาด 6 – 10 ที่นั่งจำนวน 6 ห้อง สามารถจองใช้ห้องด้วยตนเอง ล่วงหน้าได้ 1 วันผ่านทางเว็บไซต์ http://library.mfu.ac.th/studyroom_new/index.php