เวลาให้บริการห้องสมุด

วันและเวลาทำการปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 18.00 น.
Living & Learning Zone สามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.
M-Learning Space สามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันและเวลาทำการ ก่อนสอบและระหว่างการสอบ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 22.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 น. – 18.00 น.
Living & Learning Zone เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
M-Learning Space เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 น. – 18.00 น.
Living & Learning Zone สามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.
M-Learning Space สามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์