การสมัครสมาชิกห้องสมุด

การสมัครสมาชิกสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถสมาชิกได้โดยแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวพนักงาน และกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน ชั้น 3

อาจารย์พิเศษ,ผู้ช่วยสอน(TA) ต้องเตรียมหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
 • หนังสือรับรองจากคณบดีสำนักวิชาที่สังกัด

อาจารย์สัญญาจ้าง (มีระยะเวลากำหนด) ต้องมีหนังสือรับรองจากคณบดีสำนักวิชาที่สังกัด


การสมัครสมาชิกสำหรับศิษย์เก่า

ศิษย์เก่ามาหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถใช้บริการอ่านหนังสือและค้นคว้าข้อมูลภายในห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการยืมทรัพยากรต่างๆ จะต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อน โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิก จำนวน 750 บาท ดังนี้

 1. ค่าทำบัตรสมาชิก 50 บาท
 2. ค่าบำรุงห้องสมุดรายปี ปีละ 200 บาท
 3. ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (คืนเมื่อลาออกจากสมาชิก)

หลักฐานการสมัครสมาชิกประเภทศิษย์เก่า

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ:  ค่าประกันความเสียหายจะขอรับคืนได้เมื่อพ้นสภาพสมาชิก
                    หากทำบัตรสูญหาย หากต้องการทำบัตรสมาชิกทดแทน หรือขอเปลี่ยนบัตรสมาชิกใหม่ มีค่าดำเนินการ 50 บาท


การสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกสามารถใช้บริการอ่านหนังสือและค้นคว้าข้อมูลภายในห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการยืมทรัพยากรต่างๆ จะต้องสมัครสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกให้เรียบร้อยก่อน โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิก จำนวน 1,550 บาท ดังนี้

 1. ค่าทำบัตรสมาชิก 50 บาท
 2. ค่าบำรุงห้องสมุดรายปี ปีละ 500 บาท
 3. ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท (คืนเมื่อลาออกจากสมาชิก)

หลักฐานการสมัครสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา จำนวน 1 ใบ
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝากออมทรัพย์

หมายเหตุ:  ค่าประกันความเสียหายจะขอรับคืนได้เมื่อพ้นสภาพสมาชิก
                    หากทำบัตรสูญหาย หากต้องการทำบัตรสมาชิกทดแทน หรือขอเปลี่ยนบัตรสมาชิกใหม่ มีค่าดำเนินการ 50 บาท


การต่ออายุสมาชิก

 • นักศึกษาทุกระดับ ต้องต่ออายุสมาชิกทุกปีการศึกษา โดยติดต่อด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรนักศึกษา
 • สมาชิกประเภทบุคคลภายนอกให้แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด พร้อมชำระเงินบำรุงรายปีจำนวน 200 บาท
 • อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีสมาชิกภาพตลอดอายุการทำงาน

สมาชิก PULINET (ยืมฉบับจริงระหว่างห้องสมุด)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย สมัครสมาชิก PULINET Card เพียงปีละ 50 บาท เพื่อสิทธิในการยืมหนังสือ ฉบับจริงจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในข่ายงาน PULINET จำนวน 20 สถาบัน

 • ใบสมัครสมาชิก
 • ห้องสมุดเครือข่าย PULINET