สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

สื่อการเรียนรู้ห้องสมุด

MFU Library Tutorials

Register MFU Library Member

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

สมัครสมาชิกห้องสมุด

การอัปเดตข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่

Finding Resources in the Library

แนะนำการสืบค้นหนังสือ วารสาร บทความภายในห้องสมุด

แนะนำการใช้งาน Single Search

แนะนำการค้นหาหนังสือในห้องสมุด

แนะนำการค้นหาวารสารในห้องสมุด

แนะนำการค้นหาบทความวารสารภาษาไทยในห้องสมุด

แนะนำการใช้งาน MFU Journals

แนะนำการใช้งาน SET Corner eBooks

Research Support

เครื่องมือสนับสนุนการค้นคว้า

แนะนำการใช้งานโปรแกรมEzproxy®

แนะนำการใช้งาน Turnitin

Library Services

บริการอื่น ๆ

ยืมต่อหนังสือผ่านระบบออนไลน์

การเสนอแนะและตรวจสอบหนังสือผ่านระบบออนไลน์

การขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

การขอใช้บริการสำเนาบทความฉบับปัจจุบัน

การขอใช้บริการ NETFLIX Watch at Home

การจองห้องค้นคว้ากลุ่ม

แนะนำการใช้งาน Book Delivery

ขั้นตอนการขอสำเนาบทความวารสารที่มีในห้องสมุด

Orientation Video

แนะนำห้องสมุด

แนะนำบริการของห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่

แนะนำบริการของห้องสมุด