ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร​ E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล.

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือดอยตุง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 – 14:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน ได้ต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อการศึกษาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 2/2565

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการอบรมออนไลน์ ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ศูนย์บรรณสารฯ จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เวลา 08:30–16:00 น.​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV)

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คัดแยกขยะ” และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง คือ “คัดแยกขยะ” ก่อนทิ้ง Save เรา Save โลก และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน” ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ใช้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมออนไลน์ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการอบรมออนไลน์ ในโครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1 โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting หลังจากนั้นในช่วงเช้าเป็นการอบรมในหัวข้อการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับห้องสมุดโรงเรียน และในช่วงบ่ายในหัวข้อ หลักการจัดหมวดหมู่หนังสือห้องสมุดโรงเรียน โดยในการอบรมครั้งนี้มีครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดจากโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 105 คน โครงการยกระดับศักยภาพของครูผู้ดูแลห้องสมุด (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1 เป็นโครงการบริการวิชาการประจำปี 2565 โดยความร่วมมือของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะด้านระบบงานห้องสมุด ให้ครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกันต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การอบรมเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ​ ประจำปี​ 2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับส่วนอาคาร​สถานที่​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ ​เรื่อง​ เตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ เวลา 08:30–12:00 น.​ ณ ห้องเธียเตอร์ (Theater Room) ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV)