ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ ในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายการใช้ระบบพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EducationCriteria for Performance Excellence (EdPEx) สำหรับการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานให้ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม