ห้องสมุดปรับปรุงห้องค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 5

ประกาศ
ห้องสมุดปรับปรุงห้องค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 5
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ อาจจะมีเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้