รุจิรดา ชุ่มแก้ว
Rujirada Chumkaew

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
0 5391 6311

จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
Jutarut Malavilas

บรรณารักษ์
0 5391 6320

ไผททิพย์ ทับทอง
Pathaithip Tuptong

บรรณารักษ์
0 5391 6319

ภัทรวรรณ สิขิวัฒน์
Pattarawan Sikiwat

เจ้าหน้าที่บริหาร
0 5391 6320

สายกัญญา แสนโคตร
Saikanya Sankote

เจ้าหน้าที่บริหาร
0 5391 6337

สายรุ้ง สุตะวงค์
Sairung Sutawong

พนักงานธุรการ
0 5391 6319

รสกร แก้วจินดา
Rossakorn Kaewjinda

พนักงานธุรการ
0 5391 6319

รัชชานนท์ รัตนะ
Ratchanont Ratana

พนักงานธุรการ
0 5391 6310