What is Current Contents Service?

ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการ ที่ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ ทั้งนี้ได้บอกรับวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (ฉบับพิมพ์) และอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับออนไลน์) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสำนักวิชาของมหาวิทยาลัย

โดยวารสารในรูปแบบตัวเล่ม (ฉบับพิมพ์) จัดเก็บและให้บริการค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น ศูนย์บรรณสารฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “วารสาร Current Content” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถติดตามบทความที่ตีพิมพ์ใหม่ในวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศฉบับล่าสุดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว