ศูนย์บรรณสารฯ มฟล จัดงานมหกรรมหนังสือ MFU Online Book Fair 2021

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานมหกรรมหนังสือ MFU Online Book Fair 2021 เมื่อวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดจากร้านที่ร่วมออกร้านค้าหนังสือแบบออนไลน์มากกว่า 28 ร้าน รวมหนังสือมากกว่า 16,000 เล่ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในรูปแบบตัวเล่มและออนไลน์ และมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมหกรรมหนังสือฯ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมอบรมออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการสืบข้อมูล ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด” โดยคุณจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จากัด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “ใช้สภาวะธรรมอย่างไร กับ การเรียนออนไลน์ให้ตรงสภาพ” โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักคิดนักเขียน จากวัดสร้อยทอง มาร่วมสนทนา โดยมี นายชูชาติ ใจแก้ว เจ้าหน้าที่บริหาร พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งถ่ายทอดออนไลน์ผ่าน Facebook: MFU Library เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 – 15:30 น.

กิจกรรมอบรมออนไลน์เรื่อง “การใช้ SCOPUS และ Scival เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ” โดย ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

การมอบรางวัล Reader of the Year 2021 ให้กับอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาที่ใช้บริการห้องสมุดมากที่สุดจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ อาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นพ. วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ แพทย์ประจำศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนส.ดวงกมล ธรรมพัฒนากูล นักศึกษา สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะได้รับสิทธิยืมหนังสือไม่จำกัดจำนวนเล่มเป็นระยะเวลา 1 ปี กระเป๋าเป้ มฟล และของที่ระลึกจากสำนักพิมพ์

นอกจากนี้ยังมี Workshop : Go Green ที่จัดทำในรูปแบบคลิปวิดีโอ เรื่องถุงหอม และกระเป๋าจากถุงกระสอบ เพื่อส่งเสริมการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม และท้ายสุดเพื่อให้การจัดงานในครั้งต่อไปดียิ่งขึ้นได้มีการเชิญชวนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดงาน MFU Online Book Fair 2021 และลุ้นรับของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือ ฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจข้อมูลงานมหกรรมหนังสือฯ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ http://www.library.mfu.ac.th/bookfair/