Home

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อม

นโยบายห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อม

แหล่งรวมบริการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้ทรัพยากร / ลดขยะและของเสีย

จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน

เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ) พ.ศ.2558

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ
มาตรฐานฉบับเต็ม

Green News

ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว ณ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.

  เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้เข้าศึกษาดูงาน “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.

การอบรม “การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดอบรม “การสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)” เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีกำกับดูแลศูนย์บรรณสารฯ

มอบกระดาษรียูสให้โรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

มอบถุงผ้าให้ส่วนพัฒนานักศึกษา

  หลังจากศูนย์บรรณสารฯ ได้คัดเลือกถุงผ้าจากการบริจาคในโครงการ “ถุงผ้าเก่า…เราขอนะ”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

ศูนย์บรรณสารฯได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)”

กิจกรรม MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์

กิจกรรม “ถุงผ้าเราขอนะ” และ “#อ่านวนไป”

วันที่ 25 เมษายน 2561 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยการรับบริจาคถุงผ้าที่มีมาก หรือไม่ได้ใช้แล้วจากนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์