Home

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อม

นโยบายห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อม

แหล่งรวมบริการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้ทรัพยากร / ลดขยะและของเสีย

จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน

เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ) พ.ศ.2558

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ
มาตรฐานฉบับเต็ม

Green News

ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ในงาน SUN Thailand

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ ด้านความยั่งยืน ประเภทคณาจารย์และบุคลากร จากผลงาน เรื่อง “We Care We Share : บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมผู้ใข้บริการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566  

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้ โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับชั้นต่างๆ ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดทำ กระเป๋าจากกระสอบเหลือใช้ และที่ใส่อุปกรณ์สำนักงานจากกระดาษเหลือใช้ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว (Green DIY) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ชร.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงราย โดยมีคุณครูร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวร่วมเป็นตัวแทนรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ชร.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยมีตัวแทนจากโรงเรียน นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์ร่วมรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้ด้วย

ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ สำนักวิชาจีนวิทยา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน จำนวน 567 รายการ ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิชาจีนวิทยา โดยมีคณบดี ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ และอาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยาร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ด้วย

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

เมื่อวันที่ 11 และ 18 พ.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ กศน.เชียงของ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งมอบวารสารและนิตยสาร จำนวน 396 ฉบับ ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและผู้ใช้บริการในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เพื่อสนับสนุนโครงการ “บรรณสัญจร” ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ (กศน.เชียงของ) จังหวัดเชียงราย

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือดอยตุง