Home

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อม

นโยบายห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
และสิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สื่อสารและจัดกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงาน

เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

จัดลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงาน

ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ด้านสิ่งแวดล้อม

มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมาย

เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ)

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ
ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559

Green News

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “หอมเอย…เตยหอม”

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรม “หอมเอย…เตยหอม” (Hom Oei Toei Hom) กับการสาธิตวิธีพับดอกกุหลาบจากใบเตย ทั้งสวย หอม แถมดับกลิ่น ~ ณ Living & Learning Zone ชั้น 3 ทางห้องสมุดต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ สามารถดูวิดีโอการสาธิตได้ที่ >>> https://youtu.be/Un2dYDu5TeA ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการดำเนินการสำนักงานสีเขียวกับ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศง 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ในงาน SUN Thailand

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ ด้านความยั่งยืน ประเภทคณาจารย์และบุคลากร จากผลงาน เรื่อง “We Care We Share : บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมผู้ใข้บริการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566  

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้ โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับชั้นต่างๆ ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดทำ กระเป๋าจากกระสอบเหลือใช้ และที่ใส่อุปกรณ์สำนักงานจากกระดาษเหลือใช้ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว (Green DIY) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ชร.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงราย โดยมีคุณครูร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวร่วมเป็นตัวแทนรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ชร.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยมีตัวแทนจากโรงเรียน นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์ร่วมรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้ด้วย