เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งกำหนดความร่วมมือไว้ดังนี้

  • ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
  • ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
  • การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ห้องสมุดสถาบันการศึกษาในเครือข่าย

(สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้)

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-2929 โทรสาร : 0-2215-3617, 0-2218-2907 E-mail : webmaster@car.chula.ac.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2147

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2244-5306 E-mail : vl@dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2727-3737 โทรสาร : 0-2375-9026 E-mail : services@nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทรศัพท์ 0-2942-8616 ภายใน 1477 โทรสาร 0-2940-5834

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-53873500 (สำนักงาน), 0-53873513 (งานบริการ) E-mail : mjulibrary@mju.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์ : 055-216386 โทรสาร : 055-216386 E-mail : lib_pibul@live.psru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตึก 31 ชั้น2เลขที่ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-7444, 0-2504-7445 โทรสาร : 0-2503-3600 มือถือ : 08-7100-1983

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 298 ถ.สรรพาวุธ เขต/แขวง บางนา กทม. 10260 E-mail: library_sbc@hotmail.com, library.southeast57@gmail.com Tel: 02-744-7356 ต่อ 148-150 Fax: 02-398-1356

วิทยาลัย
เซาธ์อิสท์บางกอก

สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เลขที่ 1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 เบอร์โทรศัพท์ : 0-5391-6330-1, 0-5391-6316 โทรสาร : 0-5391-6314 E-mail : library@mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ 38 ม. 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 เบอร์โทรศัพท์ : 044-521388 โทรสาร : 044-521388-106 E-mail : kosin@live.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2697-6260, 0-2697-6262 , 0-2697-6251, 0-2697-6257 E-mail : library@utcc.ac.th

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

52/347 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-2222 ต่อ 3461

มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-334, 0-7567-3351, 0-7567-3360 โทรสาร : 0-7567-3376 E-mail : clm@wu.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร : 02-312-6300 ต่อ 1418

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาคารหอสมุดอนุสรณ์10ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา 

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3530-3533

มหาวิทยาลัยพะเยา

202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5903, 0-5388-5917 โทรสาร : 0-5388-5900 E-mail : thaya_t@cmru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-1111 ต่อ 1208, 1177, 1190 โทรสาร : 0-2579-1111 ต่อ 1290 E-mail : library@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34000

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543 อีเมล: library@kku.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2800-2680-9 ต่อ 4265

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2352 โทรสาร 0-7428-2398

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้องสมุดโรงเรียน

204 โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 318 ถนน วันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 146 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โทรศัพท์:+(66) 54781764 แฟกซ์:+(66) 54781774 อีเมล info@saschool.ac.th
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

โรงเรียน
นายเรือ

โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย

โรงเรียน
ซางตาครู้ส
คอนแวนท์

โรงเรียนสา

โรงเรียน
หนองเรือวิทยา

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 เบอร์โทรศัพท์ : 045-814676 โทรสาร : 045-814677 E-mail : prsisaket@gmail.com
เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 Email : hsuphanpong@gmail.com
75/7 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ศูนย์การเรียนรู้
ห้องสมุดมีชีวิต
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร

กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

ห้องสมุดหน่วยงานอื่นๆ ในเครือข่าย

(มูลนิธิฯ ธนาคาร เป็นต้น)

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2298-5637 E-mail : info@deqp.go.th

ศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

333 Lao Peng Nguan 1 Tower 20B Vibhavadee-Rangsir Rd., Chatuchak Bangkok,Thailand 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 02-272-1552-3 โทรสาร : - 02-272-1551 มือถือ : 089-133-5644 E-mail : pajaraporn3rf@yahoo.com

มูลนิธิ
การจัดการทรัพยากร
อย่างยั่งยืน (3R)

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2 โทรสาร : 0-2272-1551 E-mail : recycle@tipmse.or.th

สถาบัน
การจัดการ
บรรจุภัณฑ์และ
รีไซเคิล
เพื่อสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 02-141-9790 โทรสาร : 02-143-8400 อีเมล์ : info@tgo.or.th

องค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
TGO