ยุทธศาสตร์ ห้องสมุดสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานจัดการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 1. จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
 2. ชี้แจงให้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ และมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงาน
 3. ติดตามผลการดำเนินงาน และทบทวนตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
จัดลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

 1. จัดทำสวนสวยหน้าห้องสมุด โซนสบาย
 2. จัดหาไม้ประดับ และไม้กระถางที่ลดโลกร้อนและมลภาวะ ประดับตามจุดต่างๆ ในห้องสมุด
 3. ปลูกต้นไม้ที่สวยงามและให้ร่มเงาบริเวณทางเข้าอาคารห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้บริการในมุม Eco Library และเว็บไซต์ Green Library

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 1. จัดกิจกรรม “อ่านวนไป”
 2. จัดกิจกรรม “ถุงผ้าเก่า..เราขอนะ
 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรและของเสีย

 1. รณรงค์การใช้กระดาษ Reuse และตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทุกงานให้เป็นแบบการพิมพ์แบบสองหน้า
 2. เปลี่ยนหลอดไฟแบบโหมดประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเพิ่มขึ้น
 3. บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 4. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์อัคคีภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 1. จัดหาวัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
 2. ใช้เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการทำความสะอาดพื้นและห้องน้ำ
 3. รณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติก
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพย์สินของห้องสมุดและมหาวิทยาลัย โดยใช้แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
 5. อบรมการใช้โปรแกรม IT แก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อช่วยลดการใช้กระดาษ
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรของห้องสมุดเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดหรือองค์กรสีเขียวต่างๆ
 2. ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนในโครงการห้องสมุดพี่ช่วยน้อง