วิสัยทัศน์ พันธกิจห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็น “ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการและสิ่งแวดล้อม” และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวพ.ศ. 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  1. กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  2. จัดลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  3. จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม
  5. กำหนดบุคคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  6. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม