การดำเนินงานในหมวดที่ 1

หมวดที่ 1 ทั่วไป
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

banner-oper1

เกณฑ์การดำเนินงาน

     ผู้บริหารห้องสมุดมีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน

ผลการดำเนินงาน

      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็น “ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการและสิ่งแวดล้อม”  โดยกำหนดนโยบายให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวพ.ศ. 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      ทั้งนี้ นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มีการประกาศแจ้งให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการรับรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในทิศทางเป้าหมายในการพัฒนา ในส่วนการดำเนินการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนงานกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานและติดตามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว โดยเริ่มแรกได้มีการจัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติงานและการปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ โดยการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ขับเคลื่อนและดำเนินการในรูปของคณะทำงานกลุ่มย่อยฝ่ายต่างๆ และคณะกรรมการ 5ส

      นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2562-2563 คณะกรรมการจัดระบบและบริหารงานภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เห็นชอบและมอบให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear: Change the Climate Change by Eco Event" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสริมให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการลดปัญหาโลกร้อนด้วยการจัด Eco Event