การดำเนินงานในหมวดที่ 6

หมวดที่ 6
บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

banner-oper6

เกณฑ์การดำเนินงาน

     ห้องสมุดมีการกำหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็น “ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้บริการและสิ่งแวดล้อม”  โดยกำหนดนโยบายให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว และเป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานกลุ่มย่อยต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการดำเนินงานในส่วนของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ถูกขับเคลื่อนโดยโดยคณะทำงานกลุ่มย่อยฝ่ายงานต่างๆ และคณะกรรมการ 5ส

ผลการดำเนินงาน

1. มีเอกสารแสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

     การดำเนินงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภายในของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย

     1.1 โครงการฝึกอบรม “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น” จัดโดยส่วนอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร E-Park ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวน 23 คน

     1.2 โครงการฝึกอบรม “สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” จัดโดยส่วนอาคารสถานที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงาน และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคิดหามาตรการในการใช้พลังงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 32 คน

     นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฎิบัติที่ดีของห้องสมุดสีเขียวในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งหมด 39 คน ประกอบด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 28 คน นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน แม่บ้าน จำนวน 8 คน และรปภ. จำนวน 1 คน

2. มีเอกสารแสดงหลักฐานการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือการให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

     การดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมและให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการห้องสมุดสีเขียวนั้น ศูนย์บรรณสารฯ ได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานกลุ่มย่อยฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ขับเคลื่อน อาทิ คณะทำงานจัดหาทรัพยากรสีเขียว มีหน้าที่ในการจัดหา จัดเตรียมทรัพยากรด้านการอนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ คณะทำงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานฝ่ายกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงานและของเสีย โดยมีหน้าที่กำหนดมาตรการ ตรวจสอบ ประสานในส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร คณะทำงานจัดการภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีหน้าที่ในการประสานงานส่วนอาคารสถานที่จัดตกแต่งสวนให้สวยงาม ร่มรื่น จัดหาไม้กระถางที่สามารถลดมลพิษมาประดับพร้อมจัดทำป้ายความรู้ของคุณสมบัติของพืชให้แก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ 5ส ของศูนย์บรรณสารฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ อีกด้วย

3. มีเอกสารแสดงหลักฐานการแจ้งผู้ประกอบการและการร่วมกิจกรรม

     การดำเนินงาน ในส่วนของผู้ประกอบการ อาทิ ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงอาคารศูนย์บรรณสารฯ นั้น ศูนย์บรรณสารฯ ได้ประชุมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในโครงการห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 พร้อมกันกับการประชุมและสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ตลอดจนแม่บ้าน และรปภ.

     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ร้านค้ามีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยร้านชงคาเฟ่ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารศูนย์บรรณสารฯ ยินดีที่จะให้ส่วนลด 2 บาท แก่บุคลากรและนักศึกษาที่นำแก้วส่วนตัวมาใช้ในการซื้อเครื่องดื่มจากร้าน และร้าน A&A เฮลท์ตี้โยเกิร์ต โรงอาหาร D1 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม โดยหากนักศึกษาและบุคลากรนำแก้วหรือภาชนะส่วนตัวมาใช้ในการซื้อโยเกิร์ต ทางร้านจะเพิ่มท๊อปปิ้งฟรีให้อีก 1 อย่าง