การดำเนินงานในหมวดที่ 7

หมวดที่ 7
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

banner-oper7

เกณฑ์การดำเนินงาน

     ห้องสมุดจะต้องมีความร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น “ห้องสมุดสีเขียว” นอกเหนือจากพันธกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จึงได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และสัมมนาในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังได้รับโอกาสในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้ขยายความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวไปยังระดับโรงเรียนใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในนามโครงการห้องสมุดพี่ช่วยน้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดมุมความรู้ห้องสมุดสีเขียว และให้ความรู้แก่นักเรียนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อาทิ ในปี 2560 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม MFU Green Corner ที่โรงเรียนธารทิพย์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์ ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสอนน้องๆ ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ และปี 2561 ได้จัดกิจกรรม “สอนน้องแยกขยะก่อนทิ้ง” ที่โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) อ.เมือง จ.เชียงราย และโรงเรียนห้วยห้างป่าสา อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ในปี 2562 ได้กำหนดการให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวแก่เยาวชน เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในโครงการบริการวิชาการและชุมชนอีกด้วย

     นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้เข้าร่วมเครือข่ายต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันจัดหาและ ให้บริการทรัพยากร และเพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น อาทิ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมจดหมายเหตุไทย เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุของแต่ละสถาบัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายต่างๆ คณะทำงานกรรมการอำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานฝ่ายบริการ เป็นต้น และได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อาทิ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและยืมระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยร่วมเป็นคณะทำงานสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)  คณะทำงานฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) เป็นต้น