กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

ศูนย์บรรณสารฯได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันอัคคีภัย

กิจกรรม MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์

“Less Waste, More Days”

ห้องสมุดเชิญชวนให้นักศึกษา นำแก้วและภาชนะส่วนตัวมาใช้ในการรับประทานอาหารว่าง

“Green Quiz”

ห้องสมุดจัดกิจกรรมเชิญนักศึกษา ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กิจกรรม “Music in My Mind”

ร่วมกับสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ใช้พื้นที่สวนของห้องสมุดจัดกิจกรรม "Music in My Mind ดนตรีในสวน" โดยมีนักศึกษาจากชมรม MFU BAND มาขับร้องเพลงและบรรเลง

รณรงค์ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดร่วมกับฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนอาคารสถานที่ ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดแบบ T5

Big Cleaning Day

ห้องสมุด โดยคณะทำงานกิจกรรม 5ส ศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ของศูนย์บรรณสารฯ

“นวัตกรรม : เก้าอี้กระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม”

บริษัท   SCG แพคเก็จจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบเก้าอี้กระดาษให้ศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 30 ตัว

กิจกรรมสอนการแยกขยะ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ขยายเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ไปยังโรงเรียนในโครงการห้องสมุดพี่ช่วยน้อง  (โครงการบริการวิชาการชุมชน)

มุม ECO Corner

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดมุม ECO Corner เพื่อรวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

สวนและไม้ประดับ ลดโลกร้อน

ห้องสมุดร่วมกับฝ่ายภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ ได้ทำการจัดสวนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องสมุดให้ร่มรื่น สบายตา

แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

ร้านชงคาเฟ่ ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ ในโครงการ MFU Green Library

ถุงผ้าเก่า…เราขอนะ

ห้องสมุดให้บริการยืมถุงผ้าเพื่อยืมหนังสือ ภายใต้กิจกรรม “ถุงผ้าเก่า เราขอนะ” (Green Library)

อบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

“อ่านวนไป”

เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำหนังสือที่อ่านแล้วหรือไม่ได้ใช่แล้ว มาหมุนเวียนกันอ่าน

ASANA : ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและติดตามงาน

เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำหนังสือที่อ่านแล้วหรือไม่ได้ใช่แล้ว มาหมุนเวียนกันอ่าน