กิจกรรม “Music in My Mind”

กิจกรรม “Music in My Mind”

ร่วมกับสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ใช้พื้นที่สวนของห้องสมุดจัดกิจกรรม “Music in My Mind ดนตรีในสวน” โดยมีนักศึกษาจากชมรม MFU BAND มาขับร้องเพลงและบรรเลง