กิจกรรม “ถุงผ้าเราขอนะ” และ “#อ่านวนไป”

กิจกรรม “ถุงผ้าเราขอนะ” และ “#อ่านวนไป”

วันที่ 25 เมษายน 2561 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรโดยการรับบริจาคถุงผ้าที่มีมาก หรือไม่ได้ใช้แล้วจากนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ (more…)