"อ่านวนไป"

"อ่านวนไป"

มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำหนังสือที่อ่านแล้วหรือไม่ได้ใช่แล้ว มาหมุนเวียนกันอ่าน โดยห้องสมุดตั้งจุดกล่องรับหนังสือวนไปที่บริเวณหน้าห้องสมุด

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *