Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

ห้องสมุด โดยคณะทำงานกิจกรรม 5ส ศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ของศูนย์บรรณสารฯ ที่บริเวณห้องเก็บเอกสารกลาง และห้องเก็บของ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *