“แม่บ้าน รปภ. กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร”

ห้องสมุดจัดกิจกรรมแนะนำแม่บ้าน และรปภ.ของอาคารห้องสมุด ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร” ประกอบด้วย

1) แนะนำให้คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง เพื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

2) แนะนำการเปิด-ปิดไฟตามจุดต่างๆ ตามสติ๊กเกอร์สีที่กำหนด

3) แนะนำช่องทางการแจ้งครุภัณฑ์ที่ชำรุด

4) แนะนำวิธีการเปิด-ปิด มู่ลี่ให้ถูกวิธี

5) แนะนำการพับใบเตยเพื่อประดับตามจุดต่างๆ ในห้องน้ำเพื่อลดกลิ่นอับ

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *