มุม ECO Corner

มุม ECO Corner

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดมุม ECO Corner เพื่อรวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ให้บริการแก่ผู้ใช้ในมุมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้จัดทำในรูปของทรัพยากรเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปอิเล็กทรอนิกส์

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *