รณรงค์ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 ห้องสมุดร่วมกับฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนอาคารสถานที่ ได้เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดแบบ T5 เป็นหลอดแบบ LED จำนวนมากกว่า…….หลอด เพื่อให้มีความสว่างเพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ได้ติดเชือกไฟแบบกระตุกมากกว่า 350 จุด ในพื้นที่บริการนั่งอ่านและบริเวณลานกิจกรรม อาคารศูนย์บรรณสารฯ

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *