ASANA : ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและติดตามงาน

ASANA : ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและติดตามงาน

เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำหนังสือที่อ่านแล้วหรือไม่ได้ใช่แล้ว มาหมุนเวียนกันอ่าน

กิจกรรม “Music in My Mind”

กิจกรรม “Music in My Mind”

ร่วมกับสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ใช้พื้นที่สวนของห้องสมุดจัดกิจกรรม “Music in My Mind ดนตรีในสวน” โดยมีนักศึกษาจากชมรม MFU BAND มาขับร้องเพลงและบรรเลง

กิจกรรมสอนการแยกขยะ

กิจกรรมสอนการแยกขยะ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ขยายเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ไปยังโรงเรียนในโครงการห้องสมุดพี่ช่วยน้อง  (โครงการบริการวิชาการชุมชน)