กิจกรรมสอนการแยกขยะ

กิจกรรมสอนการแยกขยะ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ขยายเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ไปยังโรงเรียนในโครงการห้องสมุดพี่ช่วยน้อง  (โครงการบริการวิชาการชุมชน)