กิจกรรมสอนการแยกขยะ

กิจกรรมสอนการแยกขยะ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม และวันที่ 31 มกราคม 2561  ศูนย์บรรณสารฯ  ได้ขยายเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ไปยังโรงเรียนในโครงการห้องสมุดพี่ช่วยน้อง ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการชุมชนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้แทรกความรู้ผ่านกิจกรรมสอนให้นักเรียนของโรงเรียนห้วยปางสา และโรงเรียนนางแลใน ได้รู้จักประเภทของขยะ   รู้จักการคัดแยกก่อนนำไปทิ้ง  เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น  และนำขยะประเภทที่สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *