งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรม “งานอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดสีเขียว​ (Green Library)” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยมีคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น กำหนดขอบเขต การทำความเข้าใจในเกณฑ์ของห้องสมุดสีเขียว และการนำความรู้จากประเด็นการวิเคราะห์ที่ได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นห้องสมุดสีเขียวแบบยั่งยืน

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *