หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย

4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม

4.1.2 ร้อยละของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่

4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการนำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย