ปัญหาและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ 2562ปี พ.ศ 2563 ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565 

ปัญหาและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566

ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input)

การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะ (Output)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญด้านทรัพยากร (Input)

ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญด้านมลภาวะ (Output)