สำนักงานสีเขียว หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำ

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน

จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
1. การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
2. การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้าต้นไม้ เป็นต้น
3. การกำหนดรูปแบบการน้น้ำกลับมาใช้ใหม่
4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
2. การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้าต้นไม้ เป็นต้น
3. การกำหนดรูปแบบการน้น้ำกลับมาใช้ใหม่
4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
3. บรรลุเป้าหมาย
4. สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน

จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
1. การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
2. การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด – ปิด เป็นต้น
3. การใช้พลังงานทดแทน
4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
3. บรรลุเป้าหมาย
4. สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566
3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน

ดำเนินการดังนี้
1. การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การวางแผนการเดินทาง
3. การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
4. การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงาน
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การวางแผนการเดินทาง
3. การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
4. การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทำงาน
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
3. บรรลุเป้าหมาย
4. สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

3.3.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน

จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
1. การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
2. การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
3. การใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์
4. การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
2. การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
3. การใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์
4. การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
3. บรรลุเป้าหมาย
4. สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
2. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
3. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทางาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

ปี พ.ศ. 2562 | ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน

จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
1. การสร้างความตระหนักในการใช้
2. การกำหนดรูปแบบการใช้
3. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. การสร้างความตระหนักในการใช้
2. การกำหนดรูปแบบการใช้
3. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet เป็นต้น
3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร -พลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น

จะต้องดำเนินการดังนี้
1. การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ
2. ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
3. การกาหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์
5. การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566