ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 5 เครือข่ายความร่วมมือ

5.1 หน่วยงานความร่วมมือ

5.1.1 มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.  เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

2. ชมรมห้องสมุดสีเขียว

3.หน่วยงานภายในองค์กร

4. หน่วยงานภายนอกองค์กร

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

5.1.2 มีความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบาย/การบริหาร หน่วยงานด้านกายภาพ ด้านวิจัย และด้านการศึกษา

1.  หน่วยงานด้านนโยบาย/บริหาร หรือหน่วยบริหารกลาง เพื่อประสานความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ การจัดซ์้อจัดจ้าง การจัดการขยะ เป็นต้น

2. หน่วยงานด้านกายภาพ เพื่อประสานความร่วมมือด้านอาคาร สถานที่ ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

3.หน่วยงานวิจัย เพื่อประสานความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

4. หน่วยงานด้านการศึกษา หรือหน่วยการเรียนการสอน เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

5.2 กิจกรรมความร่วมมือ

5.2.1 กิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1. เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานความร่วมมือจัด

2. จัดกิจกรรมและเชิญหน่วยงานความร่วมมือเข้าร่วม

3. เป็นวิทยากรหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานอื่น

4. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านห้องสมุดสีเขียว

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

5.2.2 จำนวนหน่วยงานต่อปี ที่ได้รับการขยายผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว เช่น โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567