ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม

1.  ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหามีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

  • ความสำคัญของห้องสมุดสีเขียว
  • การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • การให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การจัดหาและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

2. ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ 1 โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566ปีพ.ศ. 2567

3. ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ หรือการประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566  | ปีพ.ศ. 2567

4. จัดทำประวัติการอบรมของบุคลากร

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566ปีพ.ศ. 2567

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม

1.  ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาการอบรม

2. ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ประวัติ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 ปีพ.ศ. 2566 ปีพ.ศ. 2567

2.2 การณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารเรื่องห้องสมุดสีเขียว

1. กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้

หัวข้อ

ความถี่

1.  นโยบายห้องสมุด ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ความรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)

3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร

4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปีพ.ศ. 2567

2.2.2 มีการณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายและการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามบุคลากรแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นด้านห้องสมุดสีเขียว และนำมาปรับปรุงแก้ไข

โดยต้องมีแนวทางดังนี้

1. มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านห้องสมุดสีเขียว เช่น ไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค อีเมล กล่องรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุม

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปีพ.ศ. 2567

2. มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปีพ.ศ. 2567

3.มีการแสดงข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านห้องสมุดสีเขียว

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

4. มีการรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และเสนอต่อผู้บริหาร

 ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567