ห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการห้องสมุดสีเขียว

3.1 จัดการทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและพร้อมใช้

3.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดยดำเนินการดังนี้

1.  สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับนโยบายของห้องสมุด

3. ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย

4. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

3.1.2 ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 100 รายชื่อ

 

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

3.1.3 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมใช้และสามารถค้นคืนได้โดยง่าย

1. มีการจัดหมวดหมู่ กำหนดคำสำคัญและคำศัพท์เฉพาะ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น

2. ลงรายการบรรณานุกรมและบันทึกข้อมูล หรือจัดทำรายชื่อเพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา

3. จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมสำหรับให้บริการ

4. ผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้โดยง่าย

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

3.2 การให้บริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.2.1 ส่งเสริมการให้บริการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

โดยมีแนวทาง ดำเนินงาน ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์บริการ และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ถึงผู้รับบริการ และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

2. ตรวจสอบสภาพและจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมบริการอยู่เสมอ

3. จัดทำสถิติการยืมหรือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศ

4. นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567

3.2.2 จัดพื้นที่บริการ ให้สอดคล้องกับการเป็นห้องสมุดสีเขียว

1. สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ

2. ปลอดภัย

3. ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

4. จัดพื้นที่บริการโดยสอดแทรกความรู้และแนวคิดการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566 | ปี พ.ศ. 2567