นโยบายสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2562
นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2563
นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2564
นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2565
นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2566

นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2567

20231106-ISO-นโยบายสิ่งแวดล้อม-ปี-2567