ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00-12:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) โดยได้รับเกียรติจากดร. ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร กรรมการอำนวยการ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ทั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ส่วนอาคารสถานที่ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 80 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ มอบทรัพยากรสารสนเทศในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้เรือนจำกลาง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทซีดีภาพยนตร์ ซีดีทางด้านภาษา และนิตยสาร ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย และได้เยี่ยมชมห้องสมุดเรือนจำกลาง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการจัดหมวดหมู่หนังสือสำหรับการให้บริการต่อไป โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชา หรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ นำเสื้อกันหนาวที่รับบริจาคจาก มฟล. ส่งต่อให้โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รวบรวมเสื้อกันหนาว จากกิจกรรม “รับบริจาคเสื้อกันหนาว” เพื่อส่งมอบให้ผู้ขาดแคลน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมบริจาคและแบ่งปันเสื้อกันหนาวกว่า 200 ตัว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย นำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ เพื่อนำไปสวมใส่ในช่วงอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมแบ่งปัน และส่งมอบความอบอุ่นให้แก่เด็กๆ กับกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode″

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการสัมมนา “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” และเข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode” จากคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้แทน บริษัท The Con Cert Quality Management (CCQM)

ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิชาต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการตรวจประเมิน​ ISO​14001:2015

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทย-อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผลการตรวจ พบความสอดคล้องในการดำเนินงานตามข้อกำหนด และจะดำเนินการให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 แก่ศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการวิชาการ (AS) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงด้านสิ่งแวดล้อม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับส่วนอาคารฯ มฟล. จัดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16:00 น.​ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับส่วนอาคาร​สถานที่​ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “ถุงยาใจ” 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ ISO 14001:2015  ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1 2 7