ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ ในช่วงเช้านางสาวปวีณา หมื่นปัญญา ประธานคณะทำงาน 5ส ได้กล่าวเปิดกิจกรรม หลังจากนั้นบุคลากรได้ร่วมกันทำดอกกุหลาบด้วยใบเตย​เพื่อนำไปลดกลิ่นในห้องน้ำ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ Green Forest และขัดล้างบริเวณพื้นลานกิจกรรม ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงรายต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “หอมเอย…เตยหอม”

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรม “หอมเอย…เตยหอม” (Hom Oei Toei Hom) กับการสาธิตวิธีพับดอกกุหลาบจากใบเตย ทั้งสวย หอม แถมดับกลิ่น ~ ณ Living & Learning Zone ชั้น 3 ทางห้องสมุดต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ สามารถดูวิดีโอการสาธิตได้ที่ >>> https://youtu.be/Un2dYDu5TeA ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการดำเนินการสำนักงานสีเขียวกับ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ในงาน SUN Thailand

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ ด้านความยั่งยืน ประเภทคณาจารย์และบุคลากร จากผลงาน เรื่อง “We Care We Share : บทบาทของห้องสมุดในการส่งเสริมผู้ใข้บริการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ชร.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงราย โดยมีคุณครูร่วมเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในครั้งนี้ โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ต่อไป รูปภาพเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เมื่อวันที่ 18 และวันที่ 23 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวร่วมเป็นตัวแทนรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้ โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ต่อไป รูปภาพเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดทำ กระเป๋าจากกระสอบเหลือใช้ และที่ใส่อุปกรณ์สำนักงานจากกระดาษเหลือใช้ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการของชมรมห้องสมุดสีเขียว (Green DIY) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดยมีห้องสมุดในเครือข่ายกว่า 10 แห่ง นำผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากวัสดุเหลือใช้ เข้าร่วมแสดงและเป็นของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ศูนย์บรรณสารฯ ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ชร.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยมีตัวแทนจากโรงเรียน นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์ร่วมรับมอบทรัพยากรในครั้งนี้ด้วย โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเด่น 5 ต่อไป

1 2 3 4 6