ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ สำนักวิชาจีนวิทยา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาจีน จำนวน 567 รายการ ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้กับสำนักวิชาจีนวิทยา โดยมีคณบดี ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ และอาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยาร่วมรับมอบหนังสือในครั้งนี้ด้วย โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า และให้ทรัพยากรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของสำนักวิชาต่อไป

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

เมื่อวันที่ 11 และ 18 พ.ย. 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อม ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ นักศึกษาได้ให้การตรวจประเมินภายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานและความยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ส่งมอบหนังสือในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้ กศน.เชียงของ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งมอบวารสารและนิตยสาร จำนวน 396 ฉบับ ที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานและผู้ใช้บริการในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เพื่อสนับสนุนโครงการ “บรรณสัญจร” ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ (กศน.เชียงของ) จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนอำเภอเชียงของ โดยบรรณารักษ์ของ กศน.เชียงของจะนำวารสารและนิตยสารไปมอบให้แต่ละชุมชนเพื่อให้บริการต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือดอยตุง เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจประเมินจากบริษัทผู้ตรวจประเมินภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการต้อนรับและความช่วยเหลืออย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ทุกท่าน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน​ 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ​มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรม ​เรื่อง​ ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 เวลา 08:30–16:00 น.​ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV)

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คัดแยกขยะ” และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง คือ “คัดแยกขยะ” ก่อนทิ้ง Save เรา Save โลก และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน” ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ใช้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ตึกศูนย์บรรณสารฯ ตระหนักถึงการการแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท เช่น การแยกเศษอาหารและน้ำจากอาหารที่รับประทาน เพื่อแยกขยะเปียกออก และลดปริมาณไขมันจากการชะล้าง หรือการแยกน้ำแข็งจากแก้วพลาสติกก่อนทิ้งพลาสติกทุกครั้ง เป็นต้น ซึ่งการแยกขยะนี้สะดวกและง่ายต่อผู้ดูแลในการนำไปบริหารจัดการต่อไป หลังจากนั้นเป็นการแจ้งถึงมาตรการการประหยัดทรัพยากรของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งวิทยากรเน้นย้ำให้ทุกคนเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมถึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีความสะอาดสวยงามปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม​ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

     วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ      ในช่วงเช้านางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ถัดมานางสาวณัฐธิดา สุวรรณพิมธุ์ นักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้แนะนำกิจกรรมทำที่รองแก้วจากวัสดุเหลือใช้ (Paper Design) หลังจากนั้นบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครั้งด้วยขวดน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ Green Forest ด้วยการปลูกต้นเดฟ ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

นิทรรศการออนไลน์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2565

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม2565 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://www.library.mfu.ac.th/go/online-no-tobacco

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

1 2 3 4 5 6