ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

     วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ      ในช่วงเช้านางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ถัดมานางสาวณัฐธิดา สุวรรณพิมธุ์ นักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้แนะนำกิจกรรมทำที่รองแก้วจากวัสดุเหลือใช้ (Paper Design) หลังจากนั้นบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครั้งด้วยขวดน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ Green Forest ด้วยการปลูกต้นเดฟ ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

นิทรรศการออนไลน์ “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2565

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม2565 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://www.library.mfu.ac.th/go/online-no-tobacco

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม เรื่อง “การจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย” เมื่อวันที่พฤหัส ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทีมศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่ดึงสายไฟ มีไว้เพื่อเปิด-ปิดไฟในแต่ละจุดด้วยตนเอง

ผู้ใช้บริการห้องสมุด ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะเห็นสายดึงแบบในรูปอยู่ทั่วไปตามบริเวณห้องสมุด สายนี้คืออะไร? สายที่เห็นอยู่นี้คือที่ดึงสายไฟ มีไว้เพื่อเปิด-ปิดไฟในแต่ละจุดด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้กำหนดการใช้ไฟตามที่จำเป็นได้ จึงทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน หมายเหตุ : ประหยัดค่าไฟเดือนละ 21.6 บาท ต่อ 1 หลอด *คำนวนจากหลอดไฟ LED 18 วัตต์ ใช้งาน 10 ชม. ต่อวัน (อิงจากเวลาเปิด-ปิดทำการห้องสมุด) ต่ออัตราค่าไฟ 4 บาท ต่อหน่วย

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน

ศูนย์บรรณสารฯ จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ วิทยากรโดย คุณพันธ์พงศ์ กองตุ้ย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเลือกซื้อ และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง หลังจากจบการบรรยาย คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ และมอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากร   ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

นิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก (2564)

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม2564 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://mfulib2564.wixsite.com/worldnotobaccoday

1 3 4 5 7