ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (DIY Mask Strap) ณ M-Learning space อาคารศูนย์บรรณสารฯ มฟล. เวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อทำสายคล้องหน้ากากอนามัย ด้วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 นี้ หน้ากากอนามัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็มักจะมีการลืม ทำหล่น หรือทำสกปรกโดยไม่ตั้งใจ สายคล้องหน้ากากอนามัยนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เล็กๆ ที่ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษา มฟล. มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดอบรม “มาตรฐาน ISO 14001 กรณีศึกษา:หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเรื่อง “กรณีศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผศ. เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณฐิติมา เธียรอนันตกุล รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา เป็นวิทยากรในการอบรม

ศูนย์บรรณสารฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่ ISO ผ่านกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมเรื่อง “การจัดการระบบมาตรฐาน ISO และกรณีศึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด ศูนย์บรรณสารฯ  โดยได้รับเกียรติจากคุณพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบชั้นสูง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล. มาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ ISO และกรณีศึกษาการทำระบบ ISO ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้หลังจากการอบรม นางดาวนภา สุยะนนท์  ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณวิทยากร และถ่ายรูปร่วมกันด้วยการแสดงสัญลักษณ์เน้นย้ำจุดยืนในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 10.00-12.00 น. ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับผลการประเมินสำนักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ประจำปี 2563 จากเข้ารับการตรวจประเมินในโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Office) ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ศูนย์บรรณสารฯ มอบถุงยาให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรม “พับถุงยา(ใจ)” เพื่อพับถุงยาจากกระดาษเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น ต่อมาในวันที่ 28 กันยายน 2563 ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารฯ ได้ทำการมอบถุงยาที่พนักงาน และนักศึกษา มฟล. ร่วมใจกันพับในกิจกรรมดังกล่าว ส่งต่อให้กับตัวแทนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 300 ถุง เพื่อนำไปให้ผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์ในการนำไปใส่ยาต่อไป

ชาวมฟล. ร่วมใจ ส่งความห่วงใยผ่านกิจกรรมถุงยา (ใจ)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมถุงยา (ใจ) ณ M-Learning space เวลา 09.00 – 15.00 น.

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรม “ตู้ปันอ่าน” เพื่อส่งเสริมการอ่านและการแบ่งปัน

เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการ “แบ่งปัน” สำหรับคนรักการอ่าน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ศูนย์บรรณสารฯ มฟล.

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

     ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น- 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2

กิจกรรมจัดสวนมุม MFU Library Green FoRest วันสิ่งแวดล้อมโลก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณ MFU Library Green FoRest ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

1 4 5 6 7