ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คัดแยกขยะ” และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง คือ “คัดแยกขยะ” ก่อนทิ้ง Save เรา Save โลก และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน” ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ใช้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ตึกศูนย์บรรณสารฯ ตระหนักถึงการการแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท เช่น การแยกเศษอาหารและน้ำจากอาหารที่รับประทาน เพื่อแยกขยะเปียกออก และลดปริมาณไขมันจากการชะล้าง หรือการแยกน้ำแข็งจากแก้วพลาสติกก่อนทิ้งพลาสติกทุกครั้ง เป็นต้น ซึ่งการแยกขยะนี้สะดวกและง่ายต่อผู้ดูแลในการนำไปบริหารจัดการต่อไป หลังจากนั้นเป็นการแจ้งถึงมาตรการการประหยัดทรัพยากรของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งวิทยากรเน้นย้ำให้ทุกคนเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมถึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีความสะอาดสวยงามปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

     วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ      ในช่วงเช้านางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ถัดมานางสาวณัฐธิดา สุวรรณพิมธุ์ นักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้แนะนำกิจกรรมทำที่รองแก้วจากวัสดุเหลือใช้ (Paper Design) หลังจากนั้นบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครั้งด้วยขวดน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ Green Forest ด้วยการปลูกต้นเดฟ ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดอบรม “มาตรฐาน ISO 14001 กรณีศึกษา:หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเรื่อง “กรณีศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผศ. เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณฐิติมา เธียรอนันตกุล รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา เป็นวิทยากรในการอบรม

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

     ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น- 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2