ศูนย์บรรณสารฯ มอบทรัพยากรสารสนเทศในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้เรือนจำกลาง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทซีดีภาพยนตร์ ซีดีทางด้านภาษา และนิตยสาร ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย และได้เยี่ยมชมห้องสมุดเรือนจำกลาง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการจัดหมวดหมู่หนังสือสำหรับการให้บริการต่อไป โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชา หรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode″

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการสัมมนา “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” และเข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode” จากคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้แทน บริษัท The Con Cert Quality Management (CCQM)

ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิชาต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาผ่านการตรวจประเมิน​ ISO​14001:2015

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทย-อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด ได้เข้าตรวจประเมินให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 ให้กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งผลการตรวจ พบความสอดคล้องในการดำเนินงานตามข้อกำหนด และจะดำเนินการให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 แก่ศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “คัดแยกขยะ” และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง คือ “คัดแยกขยะ” ก่อนทิ้ง Save เรา Save โลก และ “มาตรการการประหยัดพลังงาน” ให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ใช้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 27 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงผู้ที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ตึกศูนย์บรรณสารฯ ตระหนักถึงการการแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท เช่น การแยกเศษอาหารและน้ำจากอาหารที่รับประทาน เพื่อแยกขยะเปียกออก และลดปริมาณไขมันจากการชะล้าง หรือการแยกน้ำแข็งจากแก้วพลาสติกก่อนทิ้งพลาสติกทุกครั้ง เป็นต้น ซึ่งการแยกขยะนี้สะดวกและง่ายต่อผู้ดูแลในการนำไปบริหารจัดการต่อไป หลังจากนั้นเป็นการแจ้งถึงมาตรการการประหยัดทรัพยากรของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งวิทยากรเน้นย้ำให้ทุกคนเคร่งครัดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมถึงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ให้มีความสะอาดสวยงามปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565

     วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ      ในช่วงเช้านางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม ถัดมานางสาวณัฐธิดา สุวรรณพิมธุ์ นักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้แนะนำกิจกรรมทำที่รองแก้วจากวัสดุเหลือใช้ (Paper Design) หลังจากนั้นบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครั้งด้วยขวดน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ Green Forest ด้วยการปลูกต้นเดฟ ช่วงบ่ายเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อย ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดอบรม “มาตรฐาน ISO 14001 กรณีศึกษา:หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรมเรื่อง “กรณีศึกษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมงานของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผศ. เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณฐิติมา เธียรอนันตกุล รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา เป็นวิทยากรในการอบรม

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

     ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. ได้ร่วมกับบริษัทเอ็มพร๊อพเพอร์ตี้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น- 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2