นโยบายสำนักงานสีเขียว

  • ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์บรรณสารฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน
  • มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตามหลักการ 5ส และส่งเสริมสภาวะแวดล้อม ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้เอื้อต่อการทำงาน
  • รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  • สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากร นักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้บริหารและคณะทำงานการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การสนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา