นโยบายสำนักงานสีเขียว

ประกาศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2562
นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2563