หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

1. ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรม ลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตร ครอบคลุมเนื้อหามีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 1) ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว 2) การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การจัดการมลพิษและของเสีย 4) การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) ก๊าซเรือนกระจก

 ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

2. ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | 2566

3. ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ หรือการประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | 2566

4. จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | 2566

1. ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
2. ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก หรือ ประวัติ หรือประสบการณ์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 |

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

1. กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้

1.1 นโยบาย สิ่งแวดล้อม

1.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ

1.3 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

1.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)

1.5 เป้าหมายและมาตรการพลังงานทรัพยากร (ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ)

1.6 เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย

1.7 ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย

1.8 สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.9. ก๊าซเรือนกระจก

2. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)

3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใน และภายนอกสำนักงาน)

4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

1.1 นโยบาย สิ่งแวดล้อม

1.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ

1.3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

1.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)

1.5 เป้าหมายและมาตรการพลังงานทรัพยากร (ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ)

1.6 เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย

1.7 ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย

1.8 สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.9. ก๊าซเรือนกระจก

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | 2566

โดยต้องมีแนวทางดังนี้

1. มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ QR Code การประชุม เว็บไซต์

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

2. มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

3. มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566

4. มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)

ปี พ.ศ. 2563 | ปี พ.ศ. 2564 | ปี พ.ศ. 2565 | ปี พ.ศ. 2566