หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2562
นโยบายสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2563

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ปี พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ปี พ.ศ. 2563

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานปี พ.ศ. 2562
เป้าหมายด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานปี พ.ศ. 2563

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ปี พ.ศ. 2562
คณะทำงานดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ปี พ.ศ. 2562 (ชุดทบทวนเพิ่มผู้บริหาร)
คณะทำงานดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ปี พ.ศ. 2563

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

แผนการทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เทศบัญญัติเทศบาลสูงสุด
เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย
กฎหมายระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
การประชุมทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร