ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อยตามหลัก 5ส และปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมตามหลักสำนักงานสีเขียว เช่นย้ายจุดเครื่องพิมพ์หรือหาแผงกั้นเครื่องพิมพ์ออกจากพื้นที่ทำงานของบุคลากร และจัดเตรียมจุดใช้อุปกรณ์สำนักงานร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งหลังจากทำกิจกรรมแล้วพื้นที่ภายในศูนย์บรรณสารฯ สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นตามหลัก 5 ส และเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่