ศูนย์บรรณสารฯ จัดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม
และสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม เรื่อง “การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2567” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน และรปภ.ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง​ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลแม่จัน​ วิทยากรประกอบด้วย ​คุณนคร คำเปี้ย คุณสำเริง หลานป้อ และคุณศราวุฒิ อินต๊ะปะกุล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ​ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ ​การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง​ วิธีการรับมือกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น​ หลังจากนั้นเป็นการซักซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ​และกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวตามลำดับ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สวนสมุนไพร

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เมื่อ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-14.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการวิชาการ (AS) เพื่อปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเดิมจากปี 2566 และเพิ่มพืชสมุนไพร ได้แก่ ต้นโหระพา และผักเคล

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-11:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากคุณธิชา เจริญผล และคุณธิติยา ภักดีสม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและการมุ่งสู่ Net Zero ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้มีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 113 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09:00-12:00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4) โดยได้รับเกียรติจากดร. ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร กรรมการอำนวยการ สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ทั้งนี้มีนักศึกษา และบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ส่วนอาคารสถานที่ และหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 80 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ มอบทรัพยากรสารสนเทศในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้เรือนจำกลาง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทซีดีภาพยนตร์ ซีดีทางด้านภาษา และนิตยสาร ในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ให้เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย และได้เยี่ยมชมห้องสมุดเรือนจำกลาง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการจัดหมวดหมู่หนังสือสำหรับการให้บริการต่อไป โครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” เป็นกิจกรรมที่ส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศไปยังสำนักวิชา หรือหน่วยงานที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ นำเสื้อกันหนาวที่รับบริจาคจาก มฟล. ส่งต่อให้โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศูนย์บรรณสารฯ ได้รวบรวมเสื้อกันหนาว จากกิจกรรม “รับบริจาคเสื้อกันหนาว” เพื่อส่งมอบให้ผู้ขาดแคลน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมบริจาคและแบ่งปันเสื้อกันหนาวกว่า 200 ตัว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย นำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ เพื่อนำไปสวมใส่ในช่วงอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมแบ่งปัน และส่งมอบความอบอุ่นให้แก่เด็กๆ กับกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode″

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการสัมมนา “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” และเข้ารับเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อนด้วยเสื้อผ้า CoolMode” จากคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ บรรยายในหัวข้อ การจัดการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001): กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงานได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001): กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 42 คน ณ ห้อง E4A-618 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับอาจารย์ ดร.อณุตรา หงษ์ทอง และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 38 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรม Green DIY 2023 และพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้แทน บริษัท The Con Cert Quality Management (CCQM)

1 2 7