กิจกรรมจัดสวนมุม MFU Library Green FoRest วันสิ่งแวดล้อมโลก

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณ MFU Library Green FoRest ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยมีนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้ร่วมปลูกต้นไม้กับบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อสร้างมุมพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นให้แก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ที่นำมาปลูกคือ “ต้นพลูด่าง” ซึ่งเป็นพืชที่ช่วยดูดซับสารพิษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารพิษที่ไม่มีสีและสามารถกระจายได้ในอากาศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์ของส่วนอาคารสถานที่ มฟล. ช่วยจัดหาต้นพลูด่าง และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ดูภาพเพิ่มเติม