นิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก (2564)

ศูนย์บรรณสารฯ มฟล. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ใน เรื่องของสภาพแวดล้อม ในกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม2564 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://mfulib2564.wixsite.com/worldnotobaccoday