กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการอบรม เรื่อง “การจัดทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยมี อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและพนักงานภายในศูนย์บรรณสารฯ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทของเชื้อเพลิงภายในอาคาร ถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิงดังกล่าว ท่านวิทยากรยังได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการคำนวนความเหมาะสมของจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิง ที่ควรมีให้บริการ และได้แจ้งว่าบุคลากรในศูนย์บรรณสารฯ จะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และวิทยากรยังได้ตรวจสอบการทำแผนการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และแนะนำให้ทำการรณรงค์ต่างๆ และการประเมิณสถานการณ์ว่า เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดนั้นอยู่ในระดับใด และควรปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร หรือ ประสานหน่วยงานไหนเพื่อขอความช่วยเหลือตามลำดับ รวมไปถึงการอธิบายขั้นตอนการอพยพ และการบรรเทาทุกข์ทั้งด้านบุคคลและสถานที่ ไปจนถึงการจัดการของเสียจากการดับเพลิง เช่น การแยกน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการดับเพลิง ไม่ให้ไหลปนเปื้อนไปกับรางน้ำฝน แต่ให้ลงไปยังท่อบำบัด
หลังจบการให้ความรู้ นางสาวณชญาดา แต้มรู้ เป็นตัวแทนศูนย์บรรณสารฯ กล่าวขอบคุณวิทยากร มอบของที่ระลึก พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันกับแม่บ้าน และบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เป็นลำดับสุดท้าย